ផលិតផលឥណទាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រាសធុនតូច មធ្យម និង អតិថិជនគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។ ទោះជាអាជីវកម្មមានទំហំប៉ុនណាក៏ដោយ យើងខ្ញុំអាចគាំទ្រគោលដៅរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ឆាប់រហ័ស និង រយៈពេល សងប្រាក់មានភាពសមរម្យ និង ស្របតាមផលរបររបស់លោកអ្នក។​

​​ទទួលប្រាក់កម្ចី