​​​​កម្មវិធី​គណនាសំណង​ឥណទាន


EMP : សំណងប្រាក់ដើមស្មើរៀងរាល់ខែ
EMI : សំណងស្មើរៀងរាល់ខែ
PP : សំណងជាភាគរយនៃប្រាក់ដើម