​​​​គណនាទំហំឥណទាន


ចំណូល ចំណាយប្រចាំខែចំនួនខែ និង​ វិធីនៃសំណង

EMP : សំណងប្រាក់ដើមស្មើរៀងរាល់ខែ
EMI : សំណងស្មើរៀងរាល់ខែ
PP : សំណងជាភាគរយនៃប្រាក់ដើម