ឱកាសការងារ

IT Officer (Phnom Penh/ HQ)

អង្ការ ១៧ កក្តដា ,២០១៨ ១៣:៥៨ 1155

IT Manager

ព្រហស្បតិ៍ ២៦ មេសា ,២០១៨ ១៦:២២ 1312

 -     -Programming language: Ms. Access, VBA, VB.NET, C#.NET, ASP.NET, PHP, Jquery, CSS, Javascript.

 - DBMS: Ms. SQL Server 2008, Mysql

 

ជំនួយការបេឡាធិការ

សុក្រ ០៨ កញ្ញា ,២០១៧ ២១:៣៨ 2108

បេឡាធិការ

សុក្រ ០៨ កញ្ញា ,២០១៧ ២១:៣៦ 1848

មន្ត្រីផ្នែកទីផ្សារ

សុក្រ ០៨ កញ្ញា ,២០១៧ ២១:៣២ 1598

មន្ត្រីផ្នែកជំនួយការការិយាល័យ

សុក្រ ០៨ កញ្ញា ,២០១៧ ២១:២៩ 1616

Web Developer and Design

សុក្រ ០១ កញ្ញា ,២០១៧ ១៦:៤៦ 1510

-Develop web application & web design.
-Develop dynamic website with Laravel 5.
-Help on the graphic design to create website template, logo, brochure, name card…

ជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល

អង្ការ ០៨ សីហា ,២០១៧ ២៣:០៨ 1648

លក្ខណៈសម្បត្តិ

ជានិស្សិតឆ្នាំទី ០២ ឡើងទៅ (បរិញ្ញាបត្រផ្នែក​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ និងនីតិសាស្ត្រ​ត្រូវបានផ្ដល់អទិភាព)

បទពិសោធន៍ការងារ  ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល

អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងបានល្អទាំងសរសេរ និងអាន ជាភាសា​ខ្មែរ និងអង់គ្លេស

មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់  សីលធម៌ល្អ មានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

ជំនួយការផ្នែកធនធានមនុស្ស

អង្ការ ០៨ សីហា ,២០១៧ ២២:៤៩ 1229

លក្ខណៈសម្បត្តិ

ជានិស្សិតឆ្នាំទី ០២ ឡើងទៅ(បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សត្រូវបានផ្ដល់អទិភាព)

បទពិសោធន៍ការងារ  ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងបានល្អទាំងសរសេរ និងអាន ជាភាសា​ខ្មែរ និងអង់គ្លេ

មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់ សីលធម៌ល្អ មានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

 

មន្ត្រីទំនាក់ទំនង

សុក្រ ០៧ កក្តដា ,២០១៧ ១៦:៤៣ 1855

តួនាទី និងភារៈកិច្ចរបស់មន្ត្រីឥណទាន 

- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទានតាមតំបន់ប្រតិបត្ដិការ

- រៀបចំឯកសារឥណទាន​បន្ទាប់ពីបានធ្វើការវាយតម្លៃ ដើម្បីបញ្ចេញឥណទាន

- ត្រូវប្រមូលប្រាក់បង់សងត្រលប់មកវិញរបស់អតិថិជនឲ្យបានទៀងទាត់