ព័ត៌មាន និង​ សកម្មភាព

ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈ

សៅរ៍ ៣០ កញ្ញា ,២០១៧ ០៨:០៥ 260

ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី

ពុធ ២៧ កញ្ញា ,២០១៧ ១២:០០ 184

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអថិបតីរបស់អក្នស្រីអគ្គនាយិការនៃគ្រិះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី។

វគ្គសិក្សាស្តីពីព័ត៌មានវិជ្ជា

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១១:៤០ 50

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ

វគ្គសិក្សាស្តីពីមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១១:៣២ 49

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការធើ្វទីផ្សារឲ្យបានប្រសើរ

វគ្គសិក្សាស្តីពីការពិនិត្យឯកសារឥណទាន

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១១:២១ 51

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងមន្ត្រីទំនាក់ទំនង ដើម្បីឲ្យចេះរៀបចំឯកសារពាក់ពន្ធនឹងឥណទាន។

វគ្គសិក្សាស្តីពីការពិនិត្យក្រដាស់ប្រាក់

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១១:១០ 55

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការពិនិត្យក្រដាស់ប្រាក់

វគ្គសិក្សាស្តីពីគោលការណ៍បម្រើអតិថិជន

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ១០:៤៧ 57

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការបម្រើអតិថិជនឲ្យបានល្អប្រសើរ។

វគ្គសិក្សាស្តីពីការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី និងទ្រព្យបញ្ចាំ

សុក្រ ២៩ កញ្ញា ,២០១៧ ០៨:៤៩ 59

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានធ្ចើឡើងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងនិយោជគទាំងអស់អំពីការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី និងទ្រព្យបញ្ចាំ។

សកម្មភាពសំអាតបរិស្ថាន និងអនាម័យជុំវិញសហគមន៍

ច័ន្ទ ០២ តុលា ,២០១៧ ១៤:២០ 51

សកម្មភាពនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយទ្រទ្រង់ដល់បរិស្ថានជុំវិញសហគមន៍

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZ) ដ៏ធំជាងគេរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងឆ្ពស់ទៅកាន់ការរីកចំរើនកាន់តែធំឡើង

សុក្រ ១៥ កញ្ញា ,២០១៧ ១១:៤៧ 137

សួនឧស្សាហកម្មដ៏ធំជាងគេរបស់កម្ពុជានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគឺកំពុងតែពង្រីកការអភិវឌ្ឍលើសពីដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍដំបូង ហើយនឹងសង្ឃឹមថាអាចទាក់ទាញអ្នកជួល និងវិនិយោគថ្មីប្រហែលជា២០០ នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំបន្ទាប់។