ផ្សព្វផ្សាយ

សេវាកម្មឥណទាន

ច័ន្ទ ០២ តុលា ,២០១៧ ២២:២៣ 615

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រាសធុនតូច មធ្យម និងអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ជាមួយនឹងសេវាកម្មឥណទាន