ផ្សព្វផ្សាយ

ហាយសូល

ច័ន្ទ ០៩ តុលា ,២០១៧ ១៤:៤៤ 127

សេវាទទួលកម្ចីជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

សេវាហាយហ្វាយ

ច័ន្ទ ០៩ តុលា ,២០១៧ ១៤:១៦ 118

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំ។

សេវាកម្មឥណទាន

ច័ន្ទ ០២ តុលា ,២០១៧ ១៥:២៣ 351

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រាសធុនតូច មធ្យម និងអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ជាមួយនឹងសេវាកម្មឥណទាន

ផលិតផលឌីប៊េនឈ័រ

ពុធ ៣០ សីហា ,២០១៧ ០៨:៤៣ 234

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរីកចំរើនយ៉ាងសំបូរបែបក៏ដូចជាការបំពេញនូវតំរូវការរបស់អតិថិជនទាំងអស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី​ បានបង្កើតនូវផលិតផលដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយដែលត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា ឌីបែនឈ័រ។ វាជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍរបស់គ្រឹះស្ថានដោយជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ដាក់ប្រាក់វិនិយោគជាមួយគ្រឹះស្ថានទៅតាមលទ្ធភាព និងកំរិតដូចខាងក្រោម៖