ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្ម  ជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានលក្ខណ សម្បត្តិសមស្របតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីមានលទ្ធភាព ពង្រីកមធ្យោបាយ បង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុង សកម្មភាពប្រតិបត្ដិការធុរកិច្ចគ្រប់ប្រភេទរួមមាន សិប្បកម្ម ផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម និង ទេសចរណ៍។ល។ ។