ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋានជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ជូន សាធារណ ជនដែលមានលក្ខណសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីទិញ ឬ សាងសង់គេហដ្ឋាននៅលើដីកម្មសិទ្ធិដែលមានស្រាប់សម្រាប់ស្នាក់នៅផ្ទាល់ខ្លួន ឬលក្ខណគ្រួសារ។