ឥណទានវិបារូបរ៍

ឥណទានវិបារូបរ៍

ឥណទានវិបារូបរ៍ ជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនដកសាច់ប្រាក់លើស ពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនមានជាក់ស្ដែងក្នុងគណនីឥណទាន (សមតុល្យឥណាយិក ឬសមតុល្យ អវិជ្ជមាន)ទៅតាមតម្រូវការក្នុងបរិមាណមួយមិនលើសពីការកំណត់ នៃកម្រិតបន្ទាត់ឥណទានគាំទ្រអតិបរមា ដែលបានព្រមព្រៀង ហើយអតិថិជនត្រូវបង់ការប្រាក់លើប្រាក់ដែលបានដកលើសពីសមតុល្យដែលខ្លួន មាន។