ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈ

ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈ

ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងអថិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកស្រីអគ្គនាយិកានៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថាន។ ពិធីនេះបានប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនបុគ្គលិកដ៏ឆ្នើមរបស់គ្រឹះស្ថានបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីៗរបស់ខ្លួន ទន្ទឹមនឹងការប្រារព្ធពីធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថាន។

កម្រងរូបភាព