ពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី

ពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអថិបតីរបស់អក្នស្រីអគ្គនាយិការនៃគ្រិះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី។

កម្រងរូបភាព