ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ជាសេវាឥណទានមូយប្រភេទសម្រាប់គាំទ្រដល់តម្រូវការជាឯកជន របស់សាធារណជន ឬជាលក្ខណគ្រួសារ ដែលមានលក្ខណសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ និងមិនមែន សម្រាប់គោលដៅអាជីវកម្ម ដូចជា ទិញរថយន្ត ម៉ួតូ ទូរសព្ទដៃ ទូទឹកករ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ កុំព្យូទ័រ ។ល។