ឥណទានសម្រាប់បង់ផ្តាច់

ឥណទានសម្រាប់បង់ផ្តាច់

ជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទ ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជន ដើម្បីយកទៅបង់ផ្ដាច់សមតុល្យឥណទាន របស់ខ្លួននៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ ឬមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់បន្ទាន់ក្នុងរយៈពេលខ្លី ដោយផ្អែកលើ ប្រភពមូលនិធិ ឬប្រភពចំណូល និងលំហូរសាច់ប្រាក់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់សម្រាប់សងត្រឡប់វិញ ក្រោម លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពឥណទាន។