ឥណទានទុនបង្វិល

ឥណទានទុនបង្វិល

ជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនដកប្រាក់រហូតដល់កម្រិតអតិបរមា ដែល បានកំណត់ជាក់លាក់ជាមុន និងអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនសងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកដោយ ផ្អែកតាមសាច់ប្រាក់ដែលបានដកមួយលើកៗ អមដោយលិខិតសន្យាសង។