ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យកណ្ដាល

ទំនាក់ទំនង ៖

- ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន: ០៨១ ៤០០ ០១៣ / ០២៣ ៦៦ ០០ ៩៩៨

​​​​                             អ៊ីម៉ែល : ledmfi@gmail.com

- ប្រធានផ្នែកទទួលកម្ចី: ០១៦ ៦០០ ៩៩៨ / ០៨១ ៥៩៩ ៧០០

​​​​                             អ៊ីម៉ែល : ledmfi@gmail.com

- ប្រធានផ្នែកផ្តល់ឥណទាន: ០១៦​ ៤០៥ ០៥១ / ០៨១ ៧៧១ ១០៣ 

                             អ៊ីម៉ែល : credit@ledmfi.com

 - ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ: ០១៦ ៦០០ ៧៥៨ / ០១៥ ៤០០ ៧២៦

                           ​   អ៊ីម៉ែល : marketing@ledmfi.com

 

ផ្ទះលេខ ៣៦-៣៨បេ ផ្លូវណតប៊្រីតដ៍ ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

 

 

 

សូមផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំ